Privacyverklaring

Zuidwest vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens en jouw privacy, erg belangrijk. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt behandelen we op zorgvuldige wijze. We houden ons daarbij in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Dit brengt met zich mee dat:

 • Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • De verwerking van jouw persoongegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Indien nodig vragen we je steeds om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • We nemen de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • We zijn op de hoogte van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens en zullen deze rechten respecteren.

Heb je vragen hierover of wens je contact met ons te nemen, dan kan dit via deze contactgegevens:

Zuidwest
President Kennedypark 10
8500 Kortrijk
info@zuidwest.be
056 24 16 16

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Zuidwest verwerkt persoonsgegevens binnen de uitvoering van onze missie:

De projectvereniging zuidwest vormt de culturele verbinding tussen de dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem. Zuidwest is een partner in regionale en professionele samenwerking rond vrijetijdsaanbod en -communicatie, cultuurprogrammering, bibliotheekwerking, cultureel erfgoed en UiTPAS. De projectvereniging heeft hierbinnen een netwerkfunctie en fungeert ook als brugfiguur tussen de overheid, Vlaamse steunpunten en de diverse organisaties in de regio.

erfgoed zuidwest vormt binnen zuidwest de cultureel-erfgoedcel voor de dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Als burger, vereniging, bedrijf of gemeente kan je bij erfgoed zuidwest aankloppen voor advies in de zorg voor en ontsluiting van roerend en immaterieel cultureel erfgoed. Met projecten, labo's en acties willen we, met iedereen die erfgoed een warm hart toedraagt, het diverse erfgoed in Zuid-West-Vlaanderen doen leven en beleven.

Om die missie tot uitvoering te brengen worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden:

 • Het organiseren van vormingen, overlegmomenten en activiteiten. We vragen je bij het inschrijven om je naam, adres, e-mailadres en je eventuele lidmaatschap van een organisatie.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Dit gebeurt doorgaans via e-mail, maar kan soms ook via de post (naam, adres).
 • Het mee communiceren van activiteiten van derden, om deze activiteiten van lokale organisaties bekend te maken. Dit gebeurt doorgaans via e-mail.
 • Het uitlenen van materiaal. Zuidwest stelt gratis materiaal ter beschikking aan personen en organisaties om erfgoed op een betere manier te ontsluiten of bewaren en om evenementen promotioneel te ondersteunen in de UiTcommunicatie. Voor de uitleenadministratie hebben we jouw persoonsgegevens nodig.
 • Het behandelen van subsidie-aanvragen. Erfgoed zuidwest voorziet subsidies voor erfgoedprojecten met een focus op samenwerking en/of innovatie. Om deze aanvragen en op een correcte manier te behandelen en jou hierover te contacteren, hebben we jouw persoonsgegevens nodig.
 • Het vormen van een (kennis)netwerk van organisaties. Als brugfiguur heeft zuidwest een doorverwijsfunctie. Door het verzamelen van contactgegevens kunnen we je in contact brengen met gepaste organisaties of personen.
 • Het uitbouwen van een erfgoedkaart. Erfgoed zuidwest bouwt een erfgoedkaart met erfgoedactoren, -tradities en –collecties. Na toestemming worden deze contactgegevens op de website erfgoedzuidwest.be vermeld.
 • Historisch onderzoek en publieksprojecten. Erfgoed zuidwest verzamelt en bewaart persoonsgegevens bij het uitwerken van erfgoedpublieksprojecten of met oog op het bewaren/borgen van historische informatie/erfgoed.

Daarnaast treedt zuidwest op als coördinator van UiTPAS zuidwest. Hiervoor verwijzen we je door naar de privacyverklaring van UiTPAS. Met vragen over de verwerking van persoonsgegevens in kader van UiTPAS kan je terecht bij publiq vzw (Henegouwenkaai 41 - 43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, ondernemingsnummer 0475.250.609, tel: 02/551 18 70, fax: 02/551 18 99, e-mail: info@publiq.be, www.uitpas.be).

Hoe verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van jouw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met beveiligingssoftware en zijn beveiligd met een wachtwoord. De toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot die medewerkers die jouw gegevens nodig hebben om hun job uit te oefenen. Deze medewerkers zijn verplicht om discreet om te gaan met de gegevens.

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om onze dienstverlening te kunnen aanbieden, omdat we er een belang bij hebben of om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Geven we jouw persoonsgegevens door aan derde partijen?

De gegevens die je ons bezorgt, worden in eerste plaats door onszelf gebruikt. Met uitzondering van de gegevens specifiek verzameld voor de erfgoedkaart, worden deze gegevens niet getoond op onze websites of andere communicatiekanalen. We kunnen jouw gegevens delen met derden, maar doen dit enkel om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de hierboven beschreven doeleinden. Zo laten we bijvoorbeeld de lesgever van een vormingsmoment vooraf weten wie de deelnemers zijn, zodat die zich specifiek kan voorbereiden op jouw vormingsnoden. In andere gevallen vragen we je steeds om nadrukkelijke toestemming om gegevens te delen.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jouw gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die we van je bewaren in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van jouw gegevens en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. De toestemming die je ons gaf om je gegevens te verwerken kan je ook steeds intrekken. Zo kan je bijvoorbeeld uitschrijven voor de door zuidwest verstuurde nieuwsbrieven en digitale uitnodigingen (via de link onderaan de mail).

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zuidwest.be of via de post via zuidwest, President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk.

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.

Foto- en beeldmateriaal

Tijdens onze activiteiten maken wij foto's en filmpjes. Dit gebeurt veelal door medewerkers van zuidwest zelf, in een zeldzaam geval maken we gebruik van een professionele fotograaf of doen we beroep op leden van de redactieploeg van UiT in zuidwest. Deze foto’s en filmpjes gebruiken wij voor communicatie en promotionele doeleinden, dus om activiteiten aan te kondigen, verslag uit te brengen van een activiteit of om onze werking meer bekend te maken. Concreet wil dit zeggen dat we de foto’s en filmpjes kunnen gebruiken op onze websites (erfgoedzuidwest.be, uitinzuidwest.be), sociale media (Facebook, Twitter, Instagram) en eventueel drukwerk. Je kan je hiertegen steeds kosteloos verzetten. Voor foto- en beeldmateriaal kan je op het moment zelf de organisator of de fotograaf aanspreken en kenbaar maken dat je niet wil gefilmd of gefotografeerd worden. Wanneer een foto of filmpje wordt gepubliceerd waarop je herkenbaar in beeld komt en je wil deze publicatie ongedaan maken, dan volstaat het om jouw vraag per e-mail te richten aan info@zuidwest.be. Vergeet niet te vermelden om welke foto/filmpje het gaat en waar je de foto/het filmpje zag.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google Analytics levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, bezochte pagina’s en verkeersbronnen. Wij gebruiken die informatie om deze website te verbeteren. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geef je de toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vragen of klachten?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we je hierover direct contact op te nemen met zuidwest via de bovenvermelde contactgegevens. Daarnaast heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen?

Zuidwest kan zijn privacyverklaring wijzigen, we zullen dit steeds aankondigen via een nieuwsbericht op onze website.